wykaz majątku dłużnika

Kiedy dłużnik składa wykaz majątku?

Komornik sądowy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Dłużnik w toku postępowania ma obowiązek złożyć wykaz majątku, a w przypadku jego niezłożenia może to spotkać się z negatywnymi konsekwencjami wobec dłużnika. Częstą odpowiedzią skierowaną w stronę komornika sądowego Przemysława Mrowca jest: ,, Nie mam majątku, więc nie muszę nic składać”. Komornik Przemysław Mrowiec informuje, że wykaz majątku musi zostać złożony.

Co wpisać w wykazie majątku?

W wykazie majątku dłużnik musi wskazać posiadany przez siebie majątek m.in. nieruchomości, ruchomości, w tym pojazdy mechaniczne, rachunki bankowe, których jest posiadaczem, a także przysługujące mu wierzytelności. Dłużnik wskazuje również sposób w jaki się utrzymuje, a więc wskazuje, czy jest to umowa u pracę, czy działalność gospodarcza. Ważnym aspektem jest, by w wykazie majątku znalazło się oświadczenie o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca dostępne są formularze wykazu majątku, które mogą ułatwić jego sporządzenie.

Konsekwencje braku złożenia wykazu majątku

W przypadku braku złożenia wykazu majątku przez dłużnika bez usprawiedliwionej przyczyny komornik może ukarać dłużnika grzywną. Następnie, po ukaraniu grzywną, jeżeli dłużnik nadal nie składa wykazu majątku komornik sądowy po złożeniu przez wierzyciela wniosku zwraca się do Sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika do kancelarii celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Podobne wpisy