Tytuł wykonawczy

Najważniejszym elementem koniecznym do wszczęcia egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest posiadanie przez przedstawiciela ustawowego małoletniego lub wierzyciela tytułu egzekucyjnego, czyli orzeczenia Sądu (Wyroku, Ugody, Aktu Notarialnego lub innych) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności to pieczęć na orzeczeniu Sądu, w której Sąd stwierdza, iż podlega ono wykonaniu w drodze egzekucji. W uproszczeniu jest to dodatkowa pieczątka znajdująca się na dole orzeczenia lub na jego odwrocie.

Wniosek egzekucyjny

Kiedy posiadamy już tytuł wykonawczy, w którym Sąd zasądził świadczenia alimentacyjne od dłużnika, następnym krokiem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego.
Wniosek egzekucyjny mogą Państwo pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać go bezpośrednio w kancelarii. Najważniejsze we wniosku jest wskazanie danych stron postępowania egzekucyjnego, rachunku bankowego do przekazywania wyegzekwowanych środków pieniężnych, kwot, które mają być egzekwowane oraz sposobów prowadzenia egzekucji. To przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej lub bezpośrednio wierzyciel kieruje postępowaniem i to od niego zależy, w jakim zakresie Komornik Sądowy będzie podejmował czynności egzekucyjne i jak tak naprawdę będzie wyglądała egzekucja alimentów przez komornika.

Alimenty zaległe i bieżące

Wniosek można złożyć zarówno w zakresie alimentów zaległych, które nie zostały opłacone przez dłużnika, jak i alimentów bieżących, które będą wymagalne w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że dłużnik musi być w zwłoce z zapłatą alimentów, by sprawa mogła być wszczęta przez Komornika Sądowego.

Koszty postępowania

Częstym pytaniem zadawanym przez osoby, które chcą złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji o świadczenia alimentacyjne jest: ,,Panie Komorniku, jakie są koszty takiego postępowania?”

Pan Komornik Sądowy z Gliwic Przemysław Mrowiec odpowiada:

,,W postępowaniu alimentacyjnym wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów egzekucyjnych, wierzyciel w tym przypadku jest zwolniony od ponoszenia kosztów egzekucyjnych. Wydatki gotówkowe w takim przypadku są pokrywane przez Skarb Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy. Nie ma potrzeby się martwić”.

Podsumowanie

Reasumując, najważniejsze jest posiadanie tytułu wykonawczego zasądzającego świadczenia alimentacyjne, a następnie złożenie wniosku egzekucyjnego. Proszę pamiętać, iż nasza kancelaria zawsze pomoże w przypadku pytań i wątpliwości.

Podobne wpisy