Kiedy wierzyciel kieruje do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego może złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Przeważnie następuje to w sytuacji zawarcia ugody, spłaty całego zadłużenia lub częściowej spłaty zadłużenia do rąk wierzyciela. W takich sytuacjach po otrzymanym od wierzyciela wniosku komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości

W sytuacji, w której wierzyciel zawarł z dłużnikiem ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia i chce umorzyć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć u komornika sądowego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik w związku ze wskazanym wnioskiem w myśl art. 825 kodeksu postępowania cywilnego umarza postępowanie egzekucyjne, orzekając o kosztach postępowania. Podobna sytuacja występuje w momencie, w którym dłużnik zaspokoił w całości należność wierzyciela do jego rąk, w tej sytuacji również wydane zostanie wskazanie wyżej postanowienie. W postanowieniu komornik wzywa jedną ze stron do uiszczenia należnej opłaty egzekucyjnej, co wyjaśnione zostanie poniżej. W momencie, w którym roszczenie nie zostało zaspokojone w całości, komornik zwraca wierzycielowi tytuł wykonawczy, zaznaczając na nim wynik egzekucji.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w części

Gdy należność została spłacona wierzycielowi jedynie częściowo, po złożeniu przez wierzyciela wniosku, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części co do spłaconej należności, pozostawiając postępowanie egzekucyjne czynnym w pozostałym dochodzonym przez wierzyciela zakresie.

Opłata egzekucyjna

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych opłatą od umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela obciążany jest wierzyciel, chyba że wykaże, że złożenie wniosku związane jest z zawarciem ugody lub spełnieniem świadczenia przez dłużnika. W pierwszym przypadku opłata pobierana od wierzyciela wynosi 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. W przypadku, w którym wierzyciel przedłoży komornikowi ugodę lub potwierdzenie spłaty należności, komornik obciąża opłatą egzekucyjną dłużnika, a opłata może wynosić 5% lub 10 % w zależności od terminu zawarcia ugody lub spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Podsumowując, złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje zakończenie jego prowadzenia przez komornika i uchylenia zajęć dokonanych w toku postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy w Gliwicach, Przemysław Mrowiec, pragnie zauważyć, że w przypadku zawartej przez dłużnika ugody z wierzycielem umorzenia postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że wierzyciel w przypadku niewywiązywania się z porozumienia po raz kolejny nie może złożyć wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego. Dlatego w takiej sytuacji warto realizować harmonogram spłat ustalony z wierzycielem celem uniknięcia kosztów egzekucyjnych.

Podobne wpisy