Kiedy w toku postępowania egzekucyjnego komornik dokona zajęcia wynagrodzenia przysługującego dłużnikowi?

Komornik Sądowy działa zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela w granicach zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa. Zajęcia wynagrodzenia dokonuje w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o zajęcie wynagrodzenia lub w przypadku, w którym wierzyciel nie dokonuje wyboru sposobu egzekucji i komornik ustali w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnikowi przysługuje wynagrodzenie.

W jaki sposób komornik ustala miejsce pracy dłużnika w przypadku, w którym wierzyciel nie wskaże miejsca, w którym pracuje dłużnik?

Komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika poprzez dokonanie zapytań w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. W ten sposób komornik uzyskuje informacje dotyczące danych pracodawcy oraz odprowadzanych składek związanych z zatrudnieniem. Gdy komornik posiada już dane pracodawcy, odrębnym pismem dokonuje zajęcia wynagro dzenia. Warto zwrócić uwagę, że zasięgnięcie informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym nie jest potrzebne w przypadku, w którym organ egzekucyjny posiada dane pracodawcy z poprzednich postępowań egzekucyjnych, z informacji przekazanych przez wierzyciela lub ustalił je w inny sposób w toku czynności egzekucyjnych. Dłużnik w toku postępowania ma również obowiązek złożenia wykazu majątku, na podstawie którego komornik może potwierdzić miejsce zatrudnienia dłużnika.

W jakiej wysokości komornik dokonuje potrąceń z wynagrodzenia?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z zajęciem wynagrodzenia pracodawca dokonuje potraceń w wysokości 50 % przysługującego dłużnikowi wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę, że mowa tutaj o wynagrodzeniu ,,netto” po odliczeniu składek odprowadzanych przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy uwzględnieniu kwoty wolnej od zajęcia w danym roku.

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia?


Kwota wolna od egzekucji w przypadku zajęcia wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzenia w danym roku. W związku z tym pracodawca w przypadku, w którym nie może potrącić 50% wynagrodzenia, dokonuje jego potrącenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dłużnikowi na podstawie aktualnych przepisów musi zostać wypłacona kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu. Gdy dłużnik podejmuje pracę w niepełnym wymiarze czasu, kwota ta jest proporcjonalnie pomniejszana.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? Przykłady wysokości potrącenia w 2022 r.

Przykład nr 1:
(brak możliwości potrącenia 50% wynagrodzenia)

Wynagrodzenie dłużnika – 2 670,00 zł netto
Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 r. – 2 209,56 zł netto

Pracownik otrzyma po potrąceniu – 2 209,56 zł
Potrącenie do komornika – 460,44 zł

Przykład nr 2:
(możliwość potrącenia 50% wynagrodzenia)

Wynagrodzenie dłużnika – 5 850,00zł netto
Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 r. – 2 209,56 zł netto

Pracownik otrzyma po potrąceniu – 2 925,00 zł
Potrącenie do komornika – 2 925,00 zł

Przemysław Mrowiec – komornik sądowy z Gliwic

Podobne wpisy