nagrywanie czynności egzekucyjnych

W jaki sposób komornik dokonuje utrwalenia czynności egzekucyjnych?

Komornik dokonuje utrwalenia czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, tj. kamery służbowej. W sytuacjach wymienionych w ustawie komornik dokonuje uwierzytelnienia podjętych czynności. Nagranie z czynności jest przechowywane w kancelarii i stanowi załącznik do akt egzekucyjnych. Na wniosek strony komornik umożliwia zapoznanie się z wykonanym przez niego nagraniem, które dostępne jest bezpośrednio w Kancelarii Komornika Przemysława Mrowiec przy ulicy Zawiszy Czarnego 8/1 w Gliwicach. W celu umówienia się najlepiej skontaktować się z kancelarią telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

Które czynności komornika są utrwalane?

W ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego wymienione są przypadki utrwalania czynności poza kancelarią komornika, a są to:

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego; 2) zajęcie ruchomości; 3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik; 4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej; 5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany przez Sąd; 6) oględziny nieruchomości; 7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933; 8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy; 9) wydanie ruchomości i nieruchomości; 10) wprowadzenie w posiadanie; 11) przymusowe otwarcie pomieszczenia; 12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Warto zwrócić uwagę na to, że czynności mogą być również utrwalane w przypadku, kiedy jedna ze stron złoży w tym przedmiocie wniosek. W tym przypadku czynności mogą być dokonywane również w kancelarii komornika. Komornik przerywa utrwalanie przebiegu czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta osoba sprzeciwiają się temu. Komornik poucza osoby o tym, iż mogą się sprzeciwić nagrywaniu czynności.

Czy za utrwalanie czynności komornikowi przysługuje opłata? 

W przypadku obligatoryjnego utrwalania czynności poza kancelarią komornika komornikowi przysługuje zwrot kosztów utrwalania i przechowywania nagrania w kwocie 50,00 zł, które to koszty pobierane są przez komornika od dłużnika. W przypadku, w którym to wierzyciel wnosi o dokonanie utrwalenie czynności musi on pokryć koszty utrwalenia czynności w kwocie 50,00 zł, natomiast zgodnie z art. 770 par 1 KPC przysługuje mu od dłużnika zwrot wydatków z tego tytułu.

Podobne wpisy