Kiedy komornik może wydać zaświadczenie o bezskuteczności alimentów?

Zaświadczenie o bezskuteczności alimentów komornik wydaje w postępowaniu o egzekucję alimentów prowadzoną przeciwko dłużnikowi. Jeżeli w sprawie występuje zaległość alimentacyjna, przedstawiciel ustawowy małoletniego może złożyć wniosek o wydanie przez organ egzekucyjny zaświadczenia o jego bezskuteczności. Wskazane zaświadczenie wydane może zostać po 2 miesiącach od wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Często operator Funduszu Alimentacyjnego wymaga również zaświadczenia o dokonanych potrąceniach w roku poprzednim – w naszej kancelarii również możliwe jest uzyskanie takiego zaświadczenia.

Jak wygląda to w praktyce?

W praktyce, by uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności alimentów, należy zwrócić się w formie pisemnej do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Przemysława Mrowca z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Wskazany wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w kancelarii na piśmie. Możliwe jest również złożenie wniosku ustnie do protokołu sporządzonego przez organ egzekucyjny.

W związku z tym, że brak otrzymywania alimentów to duży uszczerbek na sytuacji finansowej dziecka i jego opiekuna, staramy się przygotowywać zaświadczenie w najszybszym możliwym terminie. Celem przyspieszenia jego przygotowania najlepiej skontaktować się telefonicznie z kancelarią. Często przygotowujemy szybciej zaświadczenie i w dniu złożenia wniosku jest już gotowe do odbioru.

Czy z wydaniem zaświadczenia związane są jakieś koszty?

Wydanie zaświadczenia o bezskuteczności przez Komornika Sądowego Przymysława Mrowca jest oczywiście bezpłatne i jest wykonywane w ramach nałożonych na organ egzekucyjny obowiązków ustawowych. Przypominamy, że również w całym postępowaniu o egzekucję alimentów przedstawiciel ustawowy jest zwolniony od kosz tów i pokrywane są one przez Skarb Państwa. W przypadku skutecznej egzekucji koszty są zwracane przez dłużnika.

Podobne wpisy