Zmiana procedury

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Postępowania Cywilnego z dniem 7 listopada 2019 r. wprowadzono nową procedurę doręczania pism procesowych. W sytuacji, w której pozwany nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, powód celem prowadzenia dalszego postępowania sądowego zobligowany jest do doręczenia korespondencji za pośrednictwem Komornika Sądowego. Aktualnie w przypadku niedoręczenia pisma inicjującego postępowanie sądowe stosowano fikcję doręczenia (podwójnie awizowana przesyłka).

Dlaczego?

Wprowadzona regulacja ma na celu poinformowanie pozwanego o prowadzonym postępowaniu sądowym i niedopuszczeniu do sytuacji, w której pozwany nie wiedziałby o tym, iż toczy się przeciwko niemu postępowanie w Sądzie. Taka procedura daje pozwanemu szansę uczestnictwa w postępowaniu i pozwala na uniknięcie wydania orzeczenia bez wiedzy pozwanego.

Jak załatwić sprawę?

Celem doręczenia korespondencji u Komornika Sądowego konieczne jest złożenie stosowanego wniosku o doręczenie korespondencji sądowej (dostępny na naszej stronie internetowej), korespondencji Sądu oraz dołączenie dokumentu, w którym Sąd zobowiązuje powoda do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego tj. oznaczać strony postępowania, ponadto we wniosku wnioskodawca musi wskazać adres, pod który komornik ma dokonać próby doręczenia. Opłata za doręczenie korespondencji wynosi 60,00zł + ewentualne wydatki gotówkowe. Wnioskodawca jest wzywany przez komornika o opłatę po złożeniu wniosku.

Doręczenie korespondencji

Kiedy wniosek zostanie złożony i opłacony, komornik podejmuje próbę doręczenia korespondencji pod adresem wskazanym przez wnioskodawcę. Zaznaczyć należy, że korespondencja musi zostać doręczona adresatowi osobiście. Istnieje jednakże możliwość pozostawienia awiza adresatowi w przypadku, kiedy organ egzekucyjny na podstawie wywiadu sąsiedzkiego ustali, że adresat mieszka pod wskazanym adresem. Wtedy adresat ma możliwość odebrania korespondencji w kancelarii komornika przez 14 dni, a jeżeli korespondencja nie zostanie odebrana, uznaje się ją za doręczoną skutecznie.

Ustalenie adresu adresata

W przypadku bezskutecznego doręczenia korespondencji przez Komornika Sądowego wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku o ustalenie adresu adresata. W tym przypadku organ egzekucyjny dokonuje poszukiwania aktualnego adresu w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Biura Ewidencji Ludności i innych. W przypadku ustalenia aktualnego adresu przez komornika powód przedkłada aktualny adres wraz z postanowieniem komornika i protokołem z czynności doręczenia korespondencji do Sądu. Opłata za ustalenie aktualnego adresu adresata wynosi 40,00zł.

Co w przypadku, kiedy doręczenie okaże się bezskuteczne, a nowy adres nie pozwoli na skuteczne doręczenie korespondencji lub Komornik Sądowy nie ustali innego adresu adresata?

W tym wypadku wnioskodawca jest zmuszony ustanowić kuratora dla adresata, którego miejsce pobytu nie jest znane.

Przemysław Mrowiec – Komornik Sądowy- Gliwice

Podobne wpisy