Co składa się na kwotę, którą egzekwuje komornik sądowy?

Częstym pytaniem, a zarazem zarzutem kierowanym w stronę Komornika Sądowego Przemysława Mrowca z Gliwic jest pytanie: „dlaczego naliczyliśmy sobie takie koszty i czemu z przykładowej kwoty 2 tysięcy złotych nagle należy zapłacić kwotę 4 tysięcy złotych?”. W tej sytuacji odpowiadamy: ,, iż nie jesteśmy dysponentem kwoty, która należy się wierzycielowi i to nie komornik nalicza sobie należność przysługującą wierzycielowi. Kwota, którą dłużnik ma zapłacić wierzycielowi określana jest na podstawie wydanego przez Sąd tytułu wykonawczego oraz obowiązujących przepisów prawa”.

Wierzycielowi może zostać zasądzona m. in. należność główna, odsetki, koszty procesu, koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym, koszty klauzuli wykonalności i inne. W związku z powyższym przez złożenie pozwu do Sądu kwota, którą dłużnik miał zwrócić wierzycielowi wzrasta o wskazane koszty. Kolejnym z kosztów są koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Są to koszty, które przyznaje komornik wierzycielowi za wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Należy zaznaczyć, że wskazane w poprzednim zdaniu koszty przysługują tylko wierzycielowi reprezentowanemu przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego) i tylko w sytuacji, w której pełnomocnik wniesie o ich przyznanie. Wymienione powyżej należności są kwotami, które przysługują wierzycielowi i komornik egzekwuje je na jego rzecz.

Koszty komornicze (egzekucyjne)

Poza wymienionymi wyżej należnościami przysługującymi wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym powstają również koszty egzekucyjne, których zwrot przysługuje komornikowi sądowemu. Są to m.in. wydatki gotówkowe ponoszone przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego (m.in. koszty doręczenia korespondencji, koszty zapytań i uzyskiwania informacji, koszty przekazywania środków pieniężnych, należności biegłych, tłumaczy i inne) oraz opłaty egzekucyjne. Podkreślić należy, że wydatki gotówkowe to nie wynagrodzenie przysługujące komornikowi, tylko koszty, które komornik ponosi w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Opłata egzekucyjna

Opłata egzekucyjna jest nieopodatkowaną należnością Skarbu Państwa, z której komornik sądowy otrzymuje prowizję. Opłata egzekucyjna co do zasadny wynosi 10% świadczenia podlegającego wyegzekwowaniu. Należy zwrócić uwagę, iż opłata egzekucyjna jest pobierana proporcjonalnie od każdej wpłaty przekazywanej wierzycielowi. W postępowaniu egzekucyjnym prowizja od opłaty egzekucyjnej jest wynagrodzeniem, które pobierane jest przez komornika.

Im szybciej, tym taniej

Podsumowując, im dłużej dłużnik będzie zwlekał ze spłatą zadłużenia, tym większe będą poniesione przez niego koszty. Odsetki należą się wierzycielowi do spłaty zadłużenia, a w związku z tym, że naliczane są dalsze odsetki, wzrastać będzie również opłata egzekucyjna. Ponadto im dłużej będzie trwało postępowanie egzekucyjne, tym powstaną większe wydatki gotówkowe związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Na koniec zaznaczyć należy, iż ustawodawca wprowadził mniejszą opłatę egzekucyjną dla dłużników, którzy uregulują zadłużenie w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W tym przypadku opłata będzie wynosiła 3%, a nie 10% świadczenia podlegającego egzekucji.

Podobne wpisy